การใช้งาน Windows Command Processor ในแอพพลิเคชัน .NET

Windows Command Processor หรือ Command Prompt (cmd.exe) คือ แอพพลิเคชันตัวแปลบรรทัดคำสั่ง (command line interpreter) ทำงานบนระบบปฎิบัติการ Windows สามารถสั่งงานให้ Windows ทำงานได้โดยตรง เช่น เปิดไฟล์ เปิดเว็ปไซต์ ปิดคอม ฯลฯ เรียกได้ว่าทุกอย่างที่เราทำได้จากการคลิ๊กเมาส์ใน Windows

สำหรับการเขียนแอพพลิเคชัน .NET ในที่นี่จะยกตัวอย่างเป็นภาษา vb ซึ่งเขียนด้วยโปรแกรม Visual Basic Studio 2019 เรามาเริ่มกันเลย…

1. ความสอดคล้อง

ภาษา vb จะใช้ Process Class เพื่อสั่งงาน Windows เช่นเดียวกับ Command Prompt ตัวอย่าง

Command Prompt:
ping www.google.com

Process Class:
Filename = ping
Arguments = www.google.com

2. การใช้งาน

Fig 1. หน้าตาของแอพพลิเคชัน

เนื่อหาของโค๊ด

Public Class Form1
  Private psi As ProcessStartInfo
  Private cmd As Process
  Private Delegate Sub InvokeWithString(ByVal text As String)

  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    Try
      cmd.Kill()
    Catch ex As Exception
    End Try
    psi = New ProcessStartInfo(cbFile.Text, cbArg.Text)
    Dim systemEncoding = System.Text.Encoding.UTF8
   System.Text.Encoding.GetEncoding(Globalization.CultureInfo.CurrentUICulture.TextInfo.OEMCodePage)
    With psi
      .UseShellExecute = False
      .RedirectStandardError = True
      .RedirectStandardOutput = True
      .RedirectStandardInput = True
      .CreateNoWindow = True
      .StandardOutputEncoding = systemEncoding
      .StandardErrorEncoding = systemEncoding
    End With
    txtResult.Clear()
    cmd = New Process With {.StartInfo = psi, .EnableRaisingEvents = True}
    AddHandler cmd.ErrorDataReceived, AddressOf Async_Data_Received
    AddHandler cmd.OutputDataReceived, AddressOf Async_Data_Received
    Try
      cmd.Start()
      cmd.BeginOutputReadLine()
      cmd.BeginErrorReadLine()
    Catch ex As Exception
      txtResult.AppendText(ex.ToString & Environment.NewLine)
      txtResult.ScrollToCaret()
    End Try
  End Sub

  Private Sub Async_Data_Received(ByVal sender As Object, ByVal e As DataReceivedEventArgs)
    Me.Invoke(New InvokeWithString(AddressOf Sync_Output), e.Data)
  End Sub

  Private Sub Sync_Output(ByVal text As String)
    ' text is null?
    If IsNothing(text) Then
      'Console.WriteLine("text is null")
      Return
    End If
    ' Print result
    txtResult.AppendText(text & Environment.NewLine)
    txtResult.ScrollToCaret()
  End Sub

  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    'File Name Example
    cbFile.Items.Add("netsh")
    'Arguments
    cbArg.Items.Add("wlan show profile")
    cbArg.Items.Add("wlan show interfaces")
  End Sub

End Class
การเชื่อมโยงกับโค๊ด

การทดสอบ

การทดสอบสั่ง ping ผ่านแอพพลิเคชันที่สร้างขึ้น

3. สรุป

หัวใจสำคัญของการใช้ Command Prompt ใน vb คือ Filename และ Argument ที่ป้อนให้กับ Process Class ซึ่งเราสามารถอ่านค่าได้จากคำสั่งที่ใช้กับ Command Prompt โดย Filename จะอยู่ต้นคำสั่งเสมอ ดังรูป

การใช้ Command Prompt ในแอพพลิเคชัน .NET ช่วยทำให้เราสร้างแอพพลิเคชันที่เข้าถึงความสามารถของ Windows ได้ง่ายมากขึ้น และแอพพลิเคชันมีขนาดเล็กลง

4. ดาวน์โหลด

Command Line Project
Command Line Installer

5. อ้างอิง

https://stackoverflow.com/a/47148088
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.diagnostics.process?view=netframework-4.8

Share this:
Tags:

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *