ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแรงลอยตัวของอากาศที่อยู่ในน้ำ | KPP V1

ในช่วงปี 2017 – 2018 ผู้เขียนได้มีโอกาสศึกษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแรงลอยตัวของอากาศที่อยู่ในน้ำ หรือ Kinetic Power Plant ตามชื่อที่ตั้งโดยเจ้าของสิทธิบัตร Kinetic Power Plant (KPP) คืออะไร KPP คือโรง […]

Share this:
Read More

Bedini Motor

Bedini Motor คือ อะไร Bedini Motor คือ มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ Monopole (ทำงานโดยอาศัยการผลักเพียงอย่างเดียว) ซึ่งถูกจดสิทธิบัตรโดย John C. Bedini ในปี 2003 ใช้ชื่อว่า “Device and method for utilizing a […]

Share this:
Read More

Reactionless Synchronous Generator

Reduce Reaction Rotary Alternating Current Generator หรือ Reactionless Synchronous Generator ถูกจดสิทธิบัตรโดย Tewari Paramahamsa ในปี 2015 มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ Generator ที่มีค่า Reactance ต่ำแล […]

Share this:
Read More